Radiologija

Radiologija je nauka o zračenju, a u medicini predstavlja oblast koja se bavi izučavanjem i primjenom zračenja radi dijagnostike i liječenja bolesti.
Poliklinika Atrijum raspolaže savremenim radiološkim centrom u kojem su sadržani moderni spiralni CT i univerzalni RTG aparati.

Radiologija je grana medicine koja koristi rendgenske zrake za dijagnostiku i liječenje bolesti. U klasičnoj radiologiji u dijagnostici bolesti upotrebljava se slikovna tehnologija gdje rendgenske zrake nakon što prođu kroz tkiva organa pacijenta stvaraju zapis na rendgenskim filmovima koje radiolozi analiziraju i zapisuju u svoj nalaz. Digitalnom radiologijom, gdje se takođe koriste rendgenske zrake kompjuterskom (digitalnom) slikovnom tehnologijom stvara se digitalni zapis slike i pohranjuje u kompjuterske privremene baze podataka, a zatim u trajniju pohranu na tzv. servere podataka, gdje se po potrebi mogu ponovno aktivirati i otvoriti za ponovnu analizu. U Poliklinici Atrijum koriste se digialna opema gdje se digitalni zapis slike pohranjuje u kompjutersku privremenu bazu podataka, a zatim u trajniju pohranu na tzv. servere podataka, gdje se po potrebi mogu ponovno aktivirati i otvoriti za ponovnu analizu.

Radiološki cenar Poliklinike Atrijum raspolaže sa digtalnim univerzalnim RTG aparatom gdje pacijenti mogu izvršiti, pored standardnih snimaka, i pretrage gdje se koristi i fluoroskopija (dijaskopija) tokom koje se u realnom vremenu na monitoru prati stanje unutarašnjih organa pacijenata, a posebno ako se aplicira kontrast koji pomaže da se unutrašnji organi bolje diferenciraju jedan od drugoga čime se dobiva bolja i kvalitetnija analiza dobivenih informacija. Radiološke procedure koje se rade u našem centru za radiološku dijagnostiku su sve vrste standardnih i specijalnih snimanja kostiju i zglobova, snimanje torakalnih organa, fluoroskopija (dijaskopija) i snimanje unutrašnjih organa thoraksa i abdomena uz pomoć oralnih i intravenoznih kontrastnih sredstava.

Pored RTG aparata posjedujemo i aparata za kompjuteriziranu tomografiju (CT) pomoću kojeg se mogu vršiti sva snimanja svih sistema ljudskog organizma (glava, grudni koš, stomak i ekstremiteti).

Princip rada CT uređaja bazira se na slabljenju i atenuaciji rendgenskih zraka koje prolaze kroz snimani dio tijela. Nakon prolaska kroz tkiva različitih organa, oslabljeno zračenje pada na detektore koji ga pretvaraju u električne signale proporcionalne atenuaciji snimanog objekta. Iz niza takvih projekcija nastalih za vrijeme rotacije RTG cijevi i detektora, složenim matematičkim algoritmima uz pomoć računala rekonstruira se slika objekta i prikazuje u obliku slikovnog zapisa na monitoru kompjutera CT uređaja.

Otvori i pogledaj cjenovnik usluga Poliklinike Atrijum
Cjenovnik usluga